mspc.no

Full Version: Fikk nytt kort i dag
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Har vi noen endringer å frykte fra 1. mars, eller er det rett og slett at kortet fornyes?
Tja... De vet vel hvilken mottaker du har... Har du ikke CI+ kan de vel neppe sende deg det... eller?
Reference URL's