mspc.no

Full Version: Endring av root url i config fila til tv_grab_no_gfeed
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Bare til informasjon:
12 desember 2015 endret jeg root URL i config fila til tv_grab_no_gfeed fra
Code:
root-url=http://data.epg.no/xmltv/channels.xml.gz
til
Code:
root-url=http://xmltv.xmltv.se/channels.xml.gz
fordi den gamle hadde sluttet å virke.
Reference URL's