mspc.no

Full Version: IDTV - Parabol - Mangler kanaler
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Prøver å scanne kanaler fra Canal Digital Parabol på en LG-tv som skal støtte DVB-S2. Riktig satellitt og tjenestetilbyder er valgt, men en channel scan finner ingen av de vanlige kanalene Canal Digital tilbyr. Kun en hel masse utenlandske tullekanaler og en haug med radio-kanaler. CAM er satt i og skal være i orden. Noen tips til hva som kan være galt?
Reference URL's